Prezentačné schopnosti:
Tréning soft skills a vyjednávanie vo VR

Soft skills sú schopnosti potrebné k vytváraniu požadovaných sociálnych interakcií (prezentácia, klientský servis, obchodná komunikácia, vyjednávanie, mediácia, argumentácia, presviedčanie, coaching, leadership, krízové riadenie). V dobe zvyšujúcej sa automatizácie rozhoduje o úspechu v konkurenčnom prostredí práve ľudský faktor – schopnosti a kompetencie konkrétnych pracovníkov.
Prezentačné schopnosti

SLABÉ STRÁNKY SÚČASNÝCH SPÔSOBOV ŠKOLENÍ

U súčasných metód výuky soft skills je zložité meranie pokroku, efekt školenia je posudzovaný subjektívnym hodnotením študenta. Pre firmu nie je jasné, nakoľko je efekt učenia využívaný v praxi a nie je možné stanoviť návratnosť takejto investície. Pasívne predávanie informácií bez kontextu sú učením bez praxe, školení „one size fits all“ nie sú príliš účinné už preto, že rôzni ľudia v danej situácii jednajú rôzne.

VÝHODY TRÉNINGU VO VR

Tréning vo VR poskytuje autentickú skúsenosť, človek je stopercentne prítomný a má realistické multizmyslové vnímanie nacvičovanej situácie. Obzvlášť tam, kde boli tradičné metódy neúčinné alebo narazili na svoje limity, dokáže virtuálny tréning sprostredkovať absolútny učebný efekt. Tréning mení nevyhovujúce návyky a získané schopnosti sú okamžite použiteľné v praktickom živote. Vo VR môžete trénovať aj v priebehu karantény, na diaľku. Je to jediný takýto projekt na Slovensku!
Prezentačné schopnosti

VR TRÉNING

 • poskytuje autentickú skúsenosť potrebnú pre rozvoj mäkkých schopností
 • je škálovateľný, merateľný a cenovo dostupný
 • má absolútny učebný efekt a má okamžitú využiteľnosť v praxi
 • dovoľuje merať zlepšenie trénovaných schopností
 • zvyšuje kompetenciu pracovníkov
 • je jednoznačnou konkurenčnou výhodou

AKO TO PREBIEHA

Podľa typu trénovanej schopnosti môže trenér voliť vhodné prostredie, veľkosť publika, emocionálne naladenie publika, virtuálne publikum kladie pripravené konkrétne otázky v reakcii na komunikáciu klienta, trenér môže simulovať rušivé vplyvy od zvukov až po zlyhanie techniky. Zvolené tréningové prostredie absolútne simuluje reálne prostredie. Klient môže využiť všetko tak, ako bude potrebovať v danej situácii, teda technické zariadenie, počítač, powerpointovú prezentáciu, online pripojenie.

ČO KLIENT ZÍSKA

 • Istotu v príprave aj v prevedení prezentácie
 • Schopnosti potrebné na budovanie vzťahov prostredníctvom efektívnej komunikácie
 • Precvičenie techník presviedčania a zapojenie poslucháča
 • Porozumenie, ako doručiť oznámenie rôznym typom publika
 • Praktické schopnosti pre uzatvorenie obchodu
 • Schopnosti potrebné pre krízovú komunikáciu

TECHNICKÝ VÝSTUP

Obrazový záznam vystúpenia vrátane spracovanie technickej analýzy dielčích schopností, ako je napr. očný kontakt, pohyb tela, hlasová analýza z hľadiska hlasitosti, kadencie, použitia dôrazu.

PRE KOHO JE VHODNÉ

Pre všetkých, ktorí si potrebujú precvičiť techniku presviedčania, argumentácie v špecifických situáciách, meditálne vystúpenie, chcú prekonať obavy z konkrétneho vystúpenia a stať sa charizmatickým rečníkom. Pre všetky príležitosti, kde je potrebné zvýšiť sebaistotu prejavu a kde tradičné spôsoby školení narazili na svoje limity.

TRÉNINGY

 • Verejný prejav
 • Mediálna prezentácia
 • Byznys networking
 • Elevator pitch
 • Stress management
 • Pracovný pohovor
 • Interview for Recruiters
 • Leadership Communication
 • Business Storytelling
 • Media training
 • Coaching

NA ZÁVER

Technický rozbor a spätná väzba skúseného trenéra umožňuje okamžité zlepšenie a opakovateľné pretrénovanie v konkrétnej oblasti. Skúsenosti získané tréningom vo VR sú autentické a ich učebný dopad a ich vvyužiteľnosť sú 100%. Vďaka VR tréningu sa eliminuje riziko zlyhania v praxi, zvyšuje sa kompetencia pracovníkov v oblasti sociálnych schopností a návratnosť investície na školení je maximálna.

VIDEO